Gewinner-Video 2017

1.Preis Choreografie & 1. Preis Tanz „? I aM“ Choreografie Erika Silgoner Tanz Gloria Ferrari https://vimeo.com/209437033 3. Preis Choreografie „Kifwebe.01“ Tanz und Choreografie Miguel Mavatiko https://vimeo.com/209458725 2. Preis Tanz „We Do This. We Don’t...